PRIMARIA COMUNEI COLIBASI

Judetul Giurgiu

ANGAJARI > ANUNT

» Inapoi

ANUNT

A N U N T Primaria Comunei Colibasi organizeaza in data de 14.03.2018 concurs(examen), pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata, pentru functia publica de: 1. Consilier clasa I grad profesional superior, comp. SPCLEP Conditii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii de lunga durata absolvite cu diploma de licenta -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:-9 ani Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de 14.03.2018, ora 10,00, la sediul primariei Colibasi. Interviu:- data de 15.03.2018, ora 10,00, la sediul primariei Colibasi. Termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs este 05.03.2018, ora 15,00, la sediul primariei Colibasi. Alte informaţii referitoare la organizarea si desfasurarea concursului pot fi obţinute la tel.: 0246227111 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină: – Formularul de înscriere tip; – Copia actului de identitate; – Copiile diplomelor de studii; – Cazier judiciar; – Copia carnetului de muncă; – Adeverință de vechime tip; – Adeverință care să ateste starea de sănătate; – Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. „i” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; – Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1), lit. „j” din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. BIBLIOGRAFIE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de Consilier clasa I grad profesional superior comp. SPCLEP, 1. Constitutia romaniei; 2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicata; 3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 5. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 6. Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare; 7. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 8. OG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicata 9. OG nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public